JudoInside - Video - Bekadil SHAIMERDENOV (KAZ) - Arsen GHAZARYAN (ARM) @ U73 - Grand Slam Abu Dhabi 2018
Home
Judo videos
Bekadil SHAIMERDENOV (KAZ) - Arsen GHAZARYAN (ARM) @ U73 - Grand Slam Abu Dhabi 2018
Bekadil Shaimerdenov (KAZ) - Arsen Ghazaryan (ARM)
27 Oct 2018
© International Judo Federation