Yoichi Nakano Judoka

Yoichi Nakano

Japanese judoka Yoichi Nakano won the Jigoro Kano Cup in Tokyo in 1994