JudoInside - Video - Ayumi TANIMOTO (JPN) - Yoshie UENO (JPN) @ Jigoro Kano Cup Tokyo 2007
Home
Judo videos
Ayumi TANIMOTO (JPN) - Yoshie UENO (JPN) @ Jigoro Kano Cup Tokyo 2007
Jigoro Kano Cup Tokyo 2007
7 Dec 2007